Tämä blogi on Pohjois-Savon Vertaistuen Keskuksen kuntamarkkinablogi. Julkaistaan tiiviimpänä versiona 9.10.2020 mennessä myös kuntamarkkinat.fi-sivustolla.

 

Kiinnostaako onko se liitto, piiri, alaosasto vai yhdistys? 

Voit rohkeasti vastata – ei. 

Jos on joskus tuntunut, että sosiaali- ja terveysjärjestökenttä on sirpaleinen, hahmottumaton ja vähän haastava lähestyttävä, tämä on sopiva blogi luettavaksi. 

Raamit 

Liitto 

Piiri 

Yhdistys 

Ryhmä 

Järjestö 

Toimikunta 

Alaosasto 

Jaosto 

Kerho 

Tämän luettelon ei vielä tarvitse sytytellä lamppuja. Tarkoitus on hämmentää. 

Edellä mainitun luettelon eli raamien ansiosta voivat kunnassasi mahdollisesti toimia erilaiset vertaistukiryhmät, avoimet kohtaamispaikat, liikuntaryhmät, vaikuttamistyöryhmät. Raameissa syntyy toiminta, jossa kuntalainen osallistumalla ylläpitää ja lisää hyvinvointiaan sekä lisäksi tukee muiden osallistujien hyvinvointia.

Toimijat raameissa 

Seuraavaksi kuvataan erilaisilla raameilla toimivia sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Asian ydin, punainen lanka ja avain keskusteluun palautuu aina tukeen arjessa. Toiminnan toteuttamiseksi raamit voivat vaihdella. Raamit eivät määrittele kuntalaisen hyvinvoinnin lopputulosta. Toiminta määrittelee.  

Tässä kolme tiivistä esimerkkejä raameista, joilla ei ole merkitystä. 

Suomen nivelyhdistys 

 • Toiminta-alue Suomi  
 • Toimintaa yli 50 paikkakunnalla (ei paikallisyhdistyksiä) 
 • 20-vuotisjuhlavuosi 
 • Yksi hallitus 
 • Kaksi aluesuunnittelijaa, joiden tehtävänä tukea paikallistoimintaa vetäjiä vapaaehtoisia ohjaajia 
 • Paikallisia vapaaehtoisia vaihtelevasti 1-8 yhdessä paikkakunnalla 
 • Ohjaajat jakavat keskenään vastuut ja tekevät toiminnan toteuttamiseksi tarvittavat suunnitelmat 

Aluesuunnittelijat tukevat kattavasti eri tavoin ohjaajia, jotka ovat aktiivisia vapaaehtoisa paikkakunnilla. Alueelliset toimintasuunnitelmat tehdään paikallisvetoisesti aluesuunnittelijoiden tuella. Aktiiviset vapaaehtoiset pääsevät virkistäytymään ja jakamaan kokemuksia, ajatuksiaan erilaisissa valtakunnallisissa tapaamisissa. 

Viimeiset kaksi edellistä vuotta ovat olleet voittokulkua – uusia ohjaajia on tullut mukaan toimintaan kuukausittain. Tämä on tuloksekkaan työn tulosta. Prosessit on kunnossa ja toimintaan sitoutetaan, aktiiviset vapaaehtoiset uskaltavat ottaa vastuuta ja jakaa vastuuta aluetyöntekijät tukenaan. Lisäksi toiminnan rohkea suuntaaminen aidosti paikallisten tarpeiden, halujen ja resurssien mukaan on Suomen nivelyhdistyksen toiminnan ytimessä. 

Pohjois-Savon syöpäyhdistys 

 • Toiminta-alue Pohjois-Savo 
 • Viime vuonna 2019 60vuotisjuhlavuosi  
 • Syöpäjärjestöihin kuuluva yhdistys 
 • Oma hallitus ja kuusi työntekijää 
 • 20 paikallisosastoa 

Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen toiminnan sisältöön kuuluu vapaaehtoisten kouluttaminen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Vapaaehtoiset koulutetaan (erilaiset koulutuksesta erilaisten toimintamuotojen mukaisesti) ja vapaaehtoisten jaksamisesta huolehditaan. Paikallisosastoissa toimivat aktiiviset vapaaehtoiset, jotka omalla panoksellaan huolehtivat paikallistoiminnan esim. vertaistukiryhmien kokoontumisista.  

Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen vastuulla on huolehtia kehittämisresursseista ja huomioida erilaiset kehittämiskohteet yhteistyökumppaneiden kanssa. Näkökulmia selkeytetään jatkuvasti ja ihmisiä halutaan tukea heidän arjessaan. Tämä vaatii suunnitelmallisuuden lisäksi jatkuvaa reagointikykyä erilaisiin tarpeisiin. On mahdollisuudet kontaktoida ja palaveerata paikallisesti  

Nämä edellä mainitut toimet (paikallisosastot ja yhdistys yhteistyössä) saavat aikaan matalan kynnyksen, ennaltaehkäisevää, arkea tukevaa toimintaa.  

Iisalmen kehitysvammaisten tuki ry 

 • Oma hallitus 
 • Yhdistys toimii vapaaehtoistoimijoiden voimin 
 • Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys  
 • Yhdistys saa Kehitysvammaisten tukiliiton aluetyöntekijöiltä konkreettista apua ja tukea  
 • Syksyllä tulossa 50-vuotisjuhlat 

Yhdistys toimii vapaaehtoisten voimin ja saa erittäin tärkeää tukea Kehitysvammaisten tukiliiton aluetyöntekijöiltä. Lisäksi yhdistys kuuluu alueensa tukipiiriin, josta saa tukea myös muilta yhdistyksiltä. Yhdistys kokoontuu ja suunnittelee paikallista toimintaa. Toimintaa toteutetaan avoimesti ja toiminnan suunnitteluun pyritään osallistamaanVertaisten kanssa oleminen esim. marjastusreissut ovat tärkeä osa ydintoimintaa.  Edunvalvonnallinen näkökulma on myös yhdistyksen toiminnassa vahva 

Paikallisyhdistyksen merkitys on suuri, koska yhdistys tukee ja tarjoaa toimintaa erityistä tukea tarvitseville kuntalaisille. Aktiivisten vapaaehtoisten rooli on elintärkeä ja vastuiden jakamista opetellaan jatkuvasti.  

Monelle järjestölle ja yhdistykselle tärkeä kohderyhmä ovat perheet, jonka tiimoilta tehdään yhteistyötä ja toteutetaan toimintaa. 

Kiinnostaako raamit ja toimijat nyt? 

Voit edelleen vastata rohkeasti – ei. 

Toiminnalla on merkitystä. 

Kunnat tukevat järjestöjä. Tapoja on monia. Raha. Tilat. Yhteistyöillat. Viestinnällinen tuki.  Erilaisten tapojen lisäksi kunnilla tulisi olla vielä enemmän ja intohimokkaampaa ja innostuneempaa kiinnostusta toimintaan. Toimintaympäristö on hirveä, kuntien talous on tiukilla ja sote-järjestöjen taloudelliset resurssit ovat usein pienet. Niukat resurssit eivät ole este tutustumiselle, tiedonjanolle, yhteisille tavoitteille kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi ja ylläpitämiseksi Niukat resurssit eivät ole myöskään este kysymyksille, positiiviselle haastamiselle 

Paikkakunnilla aktiivisten vapaaehtoisten organisoima toiminta on vertaistukea, retkiä ja arjessa tukemista. Näitä vapaaehtoisia tuetaan ammatillisesti ja heidän jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan huolehditaan. Eli kun lähdetään kipuamaan toiminnan raameja läpi sote-järjestöissä (olipa se kerho, alaosasto jne.) kohdataan jossain vaiheessa asiantuntija, ammattilainen. Toimintaa tilastoidaan, arvioidaan, kehitetään. Toiminnan organisoimiseksi on määritelty vastuut. Toiminnalla on tavoitteet.  

(Raameissa toteutettavan toiminnan) kohderyhmät ovat usein niitä, jotka erikseen ovat huomioitu kohderyhminä kuntien hyvinvointikertomuksissa. Aiemmin esiteltyjen toimijoiden kohderyhmät ovat “hyvässä” tilanteessa, koska heille löytyy kohdistettua, tarpeet huomioivaa toimintaa (raamien mahdollistamana). Viittasipa mikä taho tahansa järjestöjen ja kolmannen sektorin tuen ja työn tärkeyteen muistetaan viedä tämä ajatus, yhteistyö, tuki toiminnan tasolle.  

 

Kiitos:  

Rauni Janhunen aluesuunnittelija, Suomen nivelyhdistys rauni.janhunen@nivel.fi

Pirjo Airaksinen toiminnanjohtaja, Pohjois-Savon syöpäyhdistys pirjo.airaksinen@pohjois-savonsyöpäyhdistys.fi 

Harriet Myllynen, vapaaehtoinen/hallituksen jäsen, Iisalmen kehitysvammaisten tuki ry iisalmenkehitysvammaistentuki@protonmail.com